Header

คณะผู้บริหาร

ความสุขเริ่มต้นด้วย....การมีสุขภาพที่ดี

เราสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยด้วยการบริหารที่มีคุณภาพ

 

สารจากประธาน

รพ.รัฐมีไม่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพที่ดีของประชาชนเราเลยต้องการจะช่วยรัฐบาลในการแก้ปัญหาและที่สำคัญช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยให้หายป่วยด้วยบริการที่มีคุณภาพ

ดังนั้นเราจึงสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบ ที่มีประสิทธิภาพ สร้างคนที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ช่วยเหลือ ผู้คน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น

 

นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร / ประธานกิตติมศักดิ์

 

ดร.สาธิต วิทยากร

ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด

นพ.เศวต ศรีศิริ

นพ.เศวต ศรีศิริ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณกรพัชร์ เรืองฤทธิ์

คุณกรพัชร์ เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการบริหาร