Header

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

07:00 - 20:00 น.

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์