Header

แผนกตรวจสุขภาพ

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

07:00 - 15:00 น.

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำแผนกตรวจสุขภาพ

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์