Header

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

สถานที่

อาคาร A ชั้น 1

เวลาทำการ

24 ชั่วโมง

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำแผนกรังสีวินิจฉัย

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์